Telefoon:
+31 (0)570 – 59 55 09

E-mail:
info@komperda.nl

WhatsApp:
+31 (0)570 – 59 55 09


ALGEMENE VOORWAARDEN

Home » ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze opdrachten en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72323027.

Artikel 1.       Algemeen en definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Komperda Bouwbedrijf B.V., hier te noemen: “opdrachtnemer”, en de opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden  betrokken.
1.3 Betekenissen;
a)  Opdrachtnemer : Komperda Bouwbedrijf B.V.
b)  Opdrachtgever : de wederpartij / de klant
c)  Overeenkomst : de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

Artikel 2         Offerte
2.1 Onze offertes worden schriftelijk of elektronisch uitgebracht, tenzij bijzondere omstandigheden zich voordoen.
De door Opdrachtnemer opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende een termijn van maximaal 8 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de door hem gedane offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte binnen gesteld termijn na dagtekening van de offerte schriftelijk door de Opdrachtgever aan hem wordt bevestigd. In de offerte wordt onder meer omschreven waar de werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en wat geconstateerd en besproken is tijdens een offerte afspraak. De prijzen in de offertes staan exclusief en inclusief B.T.W. vermeld, tenzij anders aangegeven. Indien aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De kosten van extra werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen, worden na overleg, op basis van nacalculatie gefactureerd. Gedane offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3         Orders
3.1 De overeenkomst kan schriftelijk of op afstand elektronisch gesloten worden. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 Elke tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij de Opdrachtgever blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar van Opdrachtnemer niet kredietwaardig is. Wanneer de overeenkomst of een deel van de overeenkomst door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, zal Komperda Bouwbedrijf B,V. de gemaakte uren en ingekochte materialen alsnog factureren of ervoor kiezen om (tot € 1.000,-) 5% of (boven € 1.000,-) 7,5% van het totaal bedrag aan annuleringskosten in rekening te brengen. Opdrachtnemer heeft het recht om hier de keuze in te maken.

Artikel 4         Wijzigingen van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.5 In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
4.6 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a) in geval van wijzigingen in de overeenkomst of in de voorwaarden van uitvoering;
b) in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
4.7 In geval van wijzigingen in de overeenkomst die door de opdrachtgever/Opdrachtgever gewenst zijn, dan wel bij wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering, kan de opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen.
4.8 Wijzigingen in de overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering, zullen, behoudens bijzondere omstandigheden, schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht doet echter niets af aan de aanspraken van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk. Bij gebrek aan een schriftelijke opdracht rust het bewijs op de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 5        Klachten, beproevingen
5.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Opdrachtnemer staat er bovendien voor in dat de geleverde zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.
5.3 Voor zover niet reeds tijdens of na de vervaardiging of na de montage een voldoende beproeving heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever verplicht om goederen, waarvan de (technische) aard een beproeving wenselijk of noodzakelijk maakt, binnen 48 uur na aflevering te beproeven of te doen beproeven. De Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen bij deze beproeving aanwezig te zijn.
5.4 We raden u aan om klachten bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@komperda.nl

Artikel 6       Betaling
6.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2 Opdrachtnemer is bevoegd een aanbetaling van de helft van het totaal te betalen bedrag te vragen.
6.3 Bij grote bedragen is Opdrachtnemer bevoegd om meerdere deelbetalingen te vragen aan de Opdrachtgever (bijvoorbeeld: 50% vooraf, 20% tussendoor, 20% tussendoor, 10% na voltooiing van de werkzaamheden).
6.4 Bij overschrijding van de onder lid 1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen de kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. In het geval Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de incassokosten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”. In het geval Opdrachtgever wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt dat indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen, de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd is.
6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.6 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6.7 Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid een kredietbeperking toeslag van 12% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
6.8 Parkeerkosten zijn niet/nooit berekend in een offerte of factuur. Deze zal altijd achteraf in rekening gebracht worden, mits er door ons kosten gemaakt zijn voor het parkeren.
6.9 Opdrachtnemer monteert geen producten/materialen aangekocht door derden. Wij leveren en plaatsen onze eigen producten/materialen. Mocht het voorkomen dat wij toch materiaal, niet aangeleverd door Opdrachtnemer, (ver)plaatsen, dan vervalt de volledige garantie.
6.10 Wanneer opdrachtnemer reparaties of werkzaamheden uitvoert aan niet door opdrachtnemer geleverde materialen of producten, kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt op het materiaal en het geleverde werk.
6.11 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, heeft de opdrachtnemer het recht het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Dit alles mits de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet nakomen heeft gewezen.

Artikel 7         Eigendomsvoorbehoud
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de Opdrachtgever zijn tenietgegaan
a) de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b) de vorderingen inzake door Opdrachtnemer ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c) de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
7.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Opdrachtgever de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
7.3 De Opdrachtgever is verplicht de zaken op eerste verzoek van Opdrachtnemer te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven.
7.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is Opdrachtgever echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze te kort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Opdrachtgever mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
7.5 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem, voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst, blijven alle door opdrachtnemer aan hem geleverde goederen en werken voor rekening en risico van opdrachtgever, eigendom van opdrachtnemer.
7.6 Opdrachtnemer is gerechtig, zonder enige ingebrekestelling alle door hem geleverde goederen en werken terug te nemen en zonder rechtelijke overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer tot vergoeding van alle schade, kosten en rentes te verlangen
7.7 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door opdrachtnemer geleverde goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen aan derden tot de volledige som is voldaan, inclusief eventuele bijkomende rentes en andere kosten.

Artikel 8         Oplevering en onderhoudstermijn
8.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door de opdrachtnemer niet wordt erkend, dient schriftelijk dan wel niet elektronisch door te worden gegeven.
8.2 Indien de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

Artikel 9         Geschillen
9.1 Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen kunnen partijen een beroep doen bij de gewone Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
9.2 Geschillen die tot een competentie van de kantonrechter behoren kunnen aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
9.3 Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10      Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede Opdrachtnemer resp. de Opdrachtgever redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd.
10.2 Opdrachtnemer resp. de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
10.3 In geval van overmacht kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
10.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
10.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de Opdrachtgever het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

Artikel 11      Aansprakelijkheid
11.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 12      Belastingen
12.1 In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 13      Vrijwaringen
13.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in het geval de door haar geleverde materialen door een derde worden bewerkt of geplaatst.

Artikel 14      Wijzigingen
14.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
14.2 De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden geeft de Opdrachtgever niet de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.