Tel: +31 (0)570 – 59 55 09

E-mail: info@komperda.nl

Whatsapp: +31 (0)570 – 59 55 09

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze opdrachten en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 juli 2022 onder nummer 72323027.

1. OFFERTES
1.1
 De door Komperda Bouwbedrijf B.V. opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende een termijn van maximaal 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Komperda Bouwbedrijf B.V. is slechts aan de door hem gedane offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte binnen gesteld termijn na dagtekening van de offerte schriftelijk door de klant aan hem wordt bevestigd.
1.2 De prijzen in de offertes staan exclusief en inclusief B.T.W. vermeld, tenzij anders aangegeven.
1.3 Indien aanvaarding van de offerte door de klant (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Komperda Bouwbedrijf B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Komperda Bouwbedrijf B.V. anders aangeeft.
1.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Komperda Bouwbedrijf B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
1.5 De kosten van extra werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen, worden na overleg, op basis van nacalculatie gefactureerd.
1.6 Gedane offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2. ORDERS
2.1
 De overeenkomst kan schriftelijk of op afstand elektronisch gesloten worden. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
2.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
2.4 Elke tussen Komperda Bouwbedrijf B.V. en klant gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij de Klant blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar van Komperda Bouwbedrijf B.V. niet kredietwaardig is. Wanneer de overeenkomst of een deel van de overeenkomst door de klant wordt geannuleerd, zal Komperda Bouwbedrijf B,V. de gemaakte uren en ingekochte materialen alsnog factureren of ervoor kiezen om (tot € 1.000,-) 5% of (boven € 1.000,-) 7,5% van het totaal bedrag aan annuleringskosten in rekening te brengen. Komperda Bouwbedrijf B.V. heeft het recht om hier de keuze in te maken.

3. LEVERING VANUIT WEBSHOP
3.1
 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
indien de zaken door of namens de Klant worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken;
b bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;
bij verzending door een vervoermiddel van Komperda Bouwbedrijf B.V.; door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van de Klant.
3.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van klant of van een door klant aan te wijzen derden worden gebracht.
3.3 Komperda Bouwbedrijf B.V. kan op verzoek van klant de verpakking verzorgen. Het risico voor de door Klant gekozen verpakkingsmethode rust op Klant. Wanneer Komperda Bouwbedrijf B.V. voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde — al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom — ter beschikking heeft doen stellen, is de klant verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Komperda Bouwbedrijf B.V. opgegeven adres, bij gebreke waarvan de klant aan Komperda Bouwbedrijf B.V. schadevergoeding verschuldigd is. 
3.4 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Komperda Bouwbedrijf B.V. niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de Klant gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de Klant. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop Komperda Bouwbedrijf B.V. had kunnen leveren.
3.5 Klant dient de ontvangen zaken binnen 14 dagen nadat Klant hiervan bericht heeft ontvangen af te halen. Indien Klant niet tijdig overgaat tot afname van de zaken zal een factuur worden verzonden en zal Komperda Bouwbedrijf B.V. overgaan tot opslag van de zaken. De redelijke hiermee gemoeid gaande kosten zijn voor rekening van Klant. Indien Komperda Bouwbedrijf B.V. reeds (vervoers)kosten heeft gemaakt en klant niet (tijdig) overgaat tot afname van de zaken zullen deze kosten door Klant worden vergoed.


4. LEVERINGSTERMIJN WEBSITE BESTELLINGEN
4.1
 Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen met dien verstande dat de looptijd van een overeenkomst tenminste 5-10 werkdagen dient te zijn. In specifieke gevallen kan de levertijd echter aanzienlijk langer zijn.
4.2 Is een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
4.3 De Klant kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet of niet tijdige levering, indien hij Komperda Bouwbedrijf B.V. na afloop van de leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd binnen een redelijke termijn na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en Komperda Bouwbedrijf B.V. daarmede in gebreke blijft.
4.4 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn, indien of voor zover zij niet binnen drie maanden na afloop van de leveringstermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geschied op verzoek van Komperda Bouwbedrijf B.V. dan wel het gevolg is van niet tijdig afroepen door de Klant. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der partijen recht op schadevergoeding.


5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Komperda Bouwbedrijf B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3
 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Komperda Bouwbedrijf B.V. de klant hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Komperda Bouwbedrijf B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 3 zal Komperda Bouwbedrijf B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Komperda Bouwbedrijf B.V. kunnen worden toegerekend.

6. KLACHTEN, BEPROEVING
6.1
 Komperda Bouwbedrijf B.V. staat er voor in dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Komperda Bouwbedrijf B.V. staat er bovendien voor in dat de geleverde zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
6.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.
6.3 Voor zover niet reeds tijdens of na de vervaardiging of na de montage een voldoende beproeving heeft plaatsgevonden, is de Klant verplicht om goederen, waarvan de (technische) aard een beproeving wenselijk of noodzakelijk maakt, binnen 48 uur na aflevering te beproeven of te doen beproeven. De Klant is verplicht Komperda Bouwbedrijf B.V. in de gelegenheid te stellen bij deze beproeving aanwezig te zijn.
6.4 Komperda Bouwbedrijf B.V. zal de goederen, die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, mits de Klant daarvan schriftelijk of mondeling bericht zendt aan Komperda Bouwbedrijf B.V. binnen een zodanige termijn, dat Komperda Bouwbedrijf B.V. in staat gesteld wordt te voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of, als Komperda Bouwbedrijf B.V. met zijn eigen vervoermiddelen aflevert, binnen een redelijke termijn.

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@komperda.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

7. BETALING
7.1
 Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Komperda Bouwbedrijf B.V. aan te geven wijze in euro’s tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Komperda Bouwbedrijf B.V. is bevoegd een aanbetaling van de helft van het totaal te betalen bedrag te vragen.
7.3 Bij grote bedragen is Komperda Bouwbedrijf B.V. bevoegd om meerdere deelbetalingen te vragen aan de klant (bijvoorbeeld: 50% vooraf, 20% tussendoor, 20% tussendoor, 10% na voltooiing van de werkzaamheden).
7.4 Bij overschrijding van de onder lid 1 genoemde termijn, is Klant, na door Komperda Bouwbedrijf B.V. ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen de kosten van invordering, nadat Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Klant. In het geval Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de incassokosten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”. In het geval Klant wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt dat indien Komperda Bouwbedrijf B.V. na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen, de klant buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd is.
7.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Komperda Bouwbedrijf B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.6 Komperda Bouwbedrijf B.V. heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Komperda Bouwbedrijf B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Komperda Bouwbedrijf B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.7 Komperda Bouwbedrijf B.V. heeft de mogelijkheid een kredietbeperking toeslag van 12% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
7.8 Parkeerkosten zijn niet/nooit berekend in een offerte of factuur. Deze zal altijd achteraf in rekening gebracht worden, mits er door ons kosten gemaakt zijn voor het parkeren.
7.9 Komperda Bouwbedrijf B.V. monteert geen producten/materialen aangekocht door derden. Wij leveren en plaatsen onze eigen producten/materialen. Mocht het voorkomen dat wij toch materiaal, niet aangeleverd door Komperda Bouwbedrijf B.V., (ver)plaatsen, dan vervalt de volledige garantie.


8. RETOURNEREN
Retourneerbeleid bij online aankopen via de webshop van Komperda Bouwbedrijf
B.V.
8.1
 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
8.2 Retourneren van artikelen kan alleen onder de volgende voorwaarden:
a. kosten voor beschadigingen (door verwerking/montage) zijn voor de consument
b. voorzien van aangehechte labels en stickers indien redelijkerwijs mogelijk
c. indien artikelen niet speciaal voor u op maat of op kleur gemaakt zijn
d. stevig verpakt (bubbeltjesfolie en/of samengebundeld)
8.3 U kunt het artikel retourneren naar ons adres (Komperda Bouwbedrijf B.V., Vogelslag 2, 7423 CD Deventer te Nederland, 0570-595509, info@komperda.nl ) De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij adviseren daarom altijd de originele verpakking zorgvuldig open te maken, zodat u deze eventueel weer (deels) kunt gebruiken om de bestelling terug te sturen. U dient zelf zorg te dragen voor transport van de retourzending. Zorg daarom altijd voor een verzendbewijs. Vraag het retourformulier op bij Komperda Bouwbedrijf B.V., doet u deze ten alle tijden ingevuld bij de producten die u retourneert. 
8.4 Wij vragen u te streven naar de producten ongebruikt te laten en -indien mogelijk – originele onbeschadigde verpakking.
8.5 Heeft u vragen? Bel 0570-595509 of e-mail ons, vermeld hierbij uw ordernummer en naam
8.6 Gevolgen van herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
8.7 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
8.8 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
8.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1
 Komperda Bouwbedrijf B.V. behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de Klant zijn tenietgegaan:
a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b de vorderingen inzake door Komperda Bouwbedrijf B.V. ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de Klant verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
9.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Klant de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
9.3 De Klant is verplicht de zaken op eerste verzoek van Komperda Bouwbedrijf B.V. te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven.
9.4 Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is Klant echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Klant op enigerlei wijze te kort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.


10. OVERMACHT
10.1 
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede Komperda Bouwbedrijf B.V. resp. de Klant redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Klant kan worden verlangd.
10.2 Komperda Bouwbedrijf B.V. resp. de Klant zal de Klant onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
10.3 In geval van overmacht kan de Klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
10.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
10.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de Klant het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.


11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1
 Indien Komperda Bouwbedrijf B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Indien Komperda Bouwbedrijf B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Komperda Bouwbedrijf B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Komperda Bouwbedrijf B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Komperda Bouwbedrijf B.V. toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.4 Komperda Bouwbedrijf B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Komperda Bouwbedrijf B.V. of zijn ondergeschikten.


12. BELASTINGEN
In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van Klant.


13. VRIJWARINGEN
13.1 
De klant vrijwaart Komperda Bouwbedrijf B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
13.2 Komperda Bouwbedrijf B.V. is niet aansprakelijk in het geval de door haar geleverde materialen door een derde worden bewerkt of geplaatst.

14. WIJZIGINGEN
14.1 Komperda Bouwbedrijf B.V. is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
14.2
De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden geeft de klant niet de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.